FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết

FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết

FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết
FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết

热度 11795

当前版本 1.2.0
插件大小 1.99MiB
所属分类 社交通讯
更新时间 2021年11月15日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết插件简介

FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết(扩展包名:gjkodjahfpeghbgpblcleejmminmflan)由 开发,最新版本1.2.0 于 2021年11月15日 更新。 FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết 属于社交通讯分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Tiện ích tự động phê duyệt và từ chối bài viết trong những nhóm Facebook mà bạn quản lý.FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết浏览器扩展插件属于社交通讯分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết插件描述

1. Xem danh sách những bài viết đang chờ xử lý trong nhóm Facebook của bạn.
2. Tự động từ chối bài viết theo điều kiện: bài viết dạng chia sẻ, bài viết mua bán hàng, bài viết thuần văn bản, bài viết không có văn bản, nội dung hết hiệu lực,...
3. Tự động phê duyệt bài viết theo điều kiện: bài viết chứa từ khóa hoặc hashtag,...
4. Chạy tự động trên nhiều nhóm, tự động chuyển nhóm hoặc quay lại từ đầu sau khi xử lý xong.
5. Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token.
                

FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viết插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 FBVN - Tự động từ chối & phê duyệt bài viếtChrome插件v1.2.0版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

FBVN---Tự-động-từ-chối-&-phê-duyệt-bài-viết(1.2.0)

1.99MiB 城通网盘