Pantip Clean Style

Pantip Clean Style

Pantip Clean Style

热度 3780

当前版本 0.2.3
插件大小 17.55KiB
所属分类 社交通讯
更新时间 2017年4月22日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 最好的瑞士女士手表推荐

Pantip Clean Style插件简介

Pantip Clean Style(扩展包名:gghbgdecnkcekoinhhffonnmoejbaddj)由 开发,最新版本0.2.3 于 2017年4月22日 更新。 Pantip Clean Style 属于社交通讯分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
เปลี่ยน Pantip.com เป็นสีขาว สบายตา เพราะความเผือกไม่เข้าใครออกใคร! กำเสื่อไว้พร้อมปูรับทุกมาม่า!Pantip Clean Style浏览器扩展插件属于社交通讯分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Pantip Clean Style插件描述

เปลี่ยนธีมของเว็บไซต์ Pantip.com ให้เรียบ สะอาด กว่าที่เคยเป็น สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา แล้วมักจะลายตาเวลาอ่านเว็บไซต์ Pantip.com
เพราะความเผือกไม่เข้าใครออกใคร! กำเสื่อไว้พร้อมปูรับทุกมาม่า!

Update

* แก้ไขความสว่างของสีขาว

* แก้ไขรูปแบบ preview ความคิดเห็น
* แก้ไขสีตัวหนังสือ ช่องพิมพ์เนื้อหา

* แก้ไขให้มีผลกับหน้าแรก และหน้าห้อง
* แก้ไขหน้ากระทู้
                

Pantip Clean Style插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Pantip Clean StyleChrome插件v0.2.3版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Pantip-Clean-Style(0.2.3)

17.55KiB 城通网盘