Pantip Clean Style

Pantip Clean Style

Pantip Clean Style

热度 3822

当前版本 0.2.3
插件大小 17.55KiB
所属分类 社交通讯
更新时间 2017年4月22日
Chrome store open chrome web store
随机推荐 阿里云服务器2核2G 99元/1年(续费同价!)

Pantip Clean Style插件简介

Pantip Clean Style(扩展包名:gghbgdecnkcekoinhhffonnmoejbaddj)由 开发,最新版本0.2.3 于 2017年4月22日 更新。 Pantip Clean Style 属于社交通讯分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
เปลี่ยน Pantip.com เป็นสีขาว สบายตา เพราะความเผือกไม่เข้าใครออกใคร! กำเสื่อไว้พร้อมปูรับทุกมาม่า!Pantip Clean Style浏览器扩展插件属于社交通讯分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Pantip Clean Style插件描述

เปลี่ยนธีมของเว็บไซต์ Pantip.com ให้เรียบ สะอาด กว่าที่เคยเป็น สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา แล้วมักจะลายตาเวลาอ่านเว็บไซต์ Pantip.com
เพราะความเผือกไม่เข้าใครออกใคร! กำเสื่อไว้พร้อมปูรับทุกมาม่า!

Update

* แก้ไขความสว่างของสีขาว

* แก้ไขรูปแบบ preview ความคิดเห็น
* แก้ไขสีตัวหนังสือ ช่องพิมพ์เนื้อหา

* แก้ไขให้มีผลกับหน้าแรก และหน้าห้อง
* แก้ไขหน้ากระทู้
                

Pantip Clean Style插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Pantip Clean StyleChrome插件v0.2.3版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Pantip-Clean-Style(0.2.3)

17.55KiB 城通网盘