Select Text To Translate

Select Text To Translate

Select Text To Translate
Select Text To Translate
Select Text To Translate

热度 7503

当前版本 0.3
插件大小 345KiB
所属分类 搜索工具
更新时间 2017年12月9日
开发者 https://voxuanphong....
随机推荐 性价比高实用的智能手表推荐

Select Text To Translate插件简介

Select Text To Translate(扩展包名:ibbjhnljnghjigmiflgkogoindjfnaog)由 https://voxuanphong.wordpress.com 开发,最新版本0.3 于 2017年12月9日 更新。 Select Text To Translate 属于搜索工具分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Học tiếng anh hiệu quảSelect Text To Translate浏览器扩展插件属于搜索工具分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Select Text To Translate插件描述

Đây là ứng dụng học tiếng anh chọn từ để dịch hoặc tra từ, hỗ trợ người dùng việc tìm kiếm từ nhanh mà không phải bật từ điển hay mở các trang web dịch từ.
                

Select Text To Translate插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Select Text To TranslateChrome插件v0.3版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号 文件大小 下载

Select-Text-To-Translate(0.3)

345KiB 城通网盘