Pancake Translate by SMIT

Pancake Translate by SMIT

Pancake Translate by SMIT
Pancake Translate by SMIT

热度 9560

当前版本0.1.1
插件大小195KiB
所属分类开发者工具
更新时间2020年11月27日
随机推荐国外性价比高靠谱的VPS推荐

Pancake Translate by SMIT插件简介

Pancake Translate by SMIT(扩展包名:mkcgaamecelmhlabekhhplipimojildm)由 开发,最新版本0.1.1 于 2020年11月27日 更新。 Pancake Translate by SMIT 属于开发者工具分类。

🌹 这个应用程序可以在 ChromeFK 或 Google Chrome 网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。
Hỗ trợ dịch văn bản hội thoại và tin nhắn gửi đi của Pancake Hệ thống quản lý bán hàng đa kênhPancake Translate by SMIT浏览器扩展插件属于开发者工具分类。此应用程序可以在ChromeFK或Google Chrome网上应用商店进行下载。 ChromeFK上的所有插件扩展文件都是原始文件,并且 100% 安全,下载速度快。

Pancake Translate by SMIT插件描述

Công cụ hỗ trợ dịch văn bản hội thoại và tin nhắn gửi đi của Pancake Hệ thống quản lý bán hàng đa kênh
* Tính năng cơ bản:
1. Dịch nội dung hội thoại
2. Dịch nội dung trước khi gửi đến khách hàng (có xác nhận trước khi dịch)
3. Cấu hình dịch đa tầng, đa quốc gia
Hỗ trợ bởi cộng đồng SMIT SMIT Community.
                

Pancake Translate by SMIT插件离线安装方法

1.首先用户点击谷歌浏览器右上角的自定义及控制按钮,在下拉框中选择设置。

2.在打开的谷歌浏览器的扩展管理器最左侧选择扩展程序或直接输入:chrome://extensions/

3.找到自己已经下载好的Chrome离线安装文件xxx.crx,然后将其从资源管理器中拖动到Chrome的扩展管理界面中,这时候用户会发现在扩展管理器的中央部分中会多出一个”拖动以安装“的插件按钮。

4.下载 Pancake Translate by SMITChrome插件v0.1.1版本到本地。

5.勾选开发者模式,点击加载已解压的扩展程序,将文件夹选择即可安装插件。

注意:最新版本的chrome浏览器直接拖放安装时会出现“程序包无效CRX-HEADER-INVALID”的报错信息,参照这篇文章即可解决

历史版本

(如何离线安装?)
版本号文件大小下载

Pancake-Translate-by-SMIT(0.1.1)

195KiB 城通网盘